DARMOWA DOSTAWA OD 200 ZŁ!

POLITYKA ZWROTÓW
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.USZYJMI.PL


1. Niniejsza Polityka Zwrotów obowiązuje w Sklepie Internetowym www.uszyjmi.pl
(„Sklep Internetowy”).
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane
przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego
produktu („Ustawowe prawo odstąpienia”).
3. Podmiotem uprawnionym do dokonania zwrotu produktu jest wyłącznie Konsument.
Zwrotu nie może dokonać przedsiębiorca, który zakupił produkt w związku z prowadzoną
przez siebie działalnością. Jeżeli jednak przedsiębiorcą nabył produkt w celu
niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, wówczas również
posiada status Konsumenta i jest uprawniony do Ustawowego prawa odstąpienia.
4. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy
przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie,
w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w
następujących formach:
a. pisemnie na adres: ….
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
….;
d. za pomocą Panelu Klienta na Stronie Internetowej,
e. z wykorzystaniem wzoru Formularza Zwrotu, który stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
6. Konsument może skorzystać z wzoru Formularza Zwrotu, jednak nie ma takiego
obowiązku.
7. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia
produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną
niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
produktu, partii lub części.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić
produkt na adres: ,,,,,,.
9. Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on
zniszczeniu w czasie transportu.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się
za niezawartą.
11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego
niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia,
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia,
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
c. telefonicznie pod numerem infolinii: ,,,,,,;
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może
obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako
produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i
elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu
umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu
Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad
stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z
korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
14. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
a. przekroczenia ustawowego terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcę o
woli odstąpienia od umowy sprzedaży;
b. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
c. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w
zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze
względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych (np. bielizna, strój
kąpielowy).
15. Niniejsza Polityka Zwrotów jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego i
wchodzi w życie z dniem ,,,,, r.